Descarregar en PDF

 

Normes de convivència i protecció de menors de l'Associació Club Valldaura

I. Preàmbul

II. Introducció

III. Orientacions de tracte amb els socis i amb les seves famílies

IV. Procediment d'actuació en cas d'incidències amb menors

V. Formulari declaració estàndard per informar

 

I. Preàmbul

Aquestes normes de convivència es conjuntament amb el pla de protecció del menor es basen en les Bones pràctiques per a la protecció de menors de CI ONG.

II. Introducció

L'objectiu d'aquestes normes és el de disminuir tot el que pugui ser un risc de què es donin conductes imprudents, en el tracte amb els socis i amb les seves famílies, i en relació als menors, a més d'assegurar la protecció legal en cas que sorgís alguna denúncia.

El document està dirigit a tots els que participen en les activitats del Club juvenil Valldaura (monitors, professors, entrenadors dels equips esportius, capellans, etcètera) i tots ells hauran d'atenir-se al seu contingut en la seva actuació ordinària.

El document s'estructura en dues parts principals, que són les següents:

  • Orientacions de tracte amb els socis i amb les seves famílies

  • Procediment d'actuació en cas d'incidències amb menors.

Al final del document s'inclou un model de Formulari de declaració per informar d'assumptes relacionats amb la protecció de menors

El contingut d'aquestes normes s'inspira en la normativa que s'esmenta a continuació:

  • Convenció de Drets del Nen, de Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989 (ratificada per Espanya el 30 novembre 1990).

  • Carta Europea dels Drets del Nen de 1992 (aprovada pel Parlament Europeu mitjançant resolució a 3-0172/92, DOTZE número C241. de 21 de setembre de 1992)

  • Llei Orgànica 1/1996, de 15 gener de Protecció Jurídica del Menor.

  • Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

El president de la Junta directiva és el responsable de la supervisió d'aquestes normes en l'Associació Club Valldaura.

Qualsevol que hagi presenciat un fet que afecti les Normes de convivència i protecció de menors, té l'obligació de formular una queixa al responsable de supervisió indicat.

III. Orientacions de tracte amb els socis i amb les seves famílies

1. Tot empleat, coordinador de voluntariat i aquells voluntaris en dependència directa, les funcions impliquin contacte habitual amb menors, inclosos els voluntaris menors d'edat, haurà d'aportar, amb caràcter previ a la seva incorporació a l'activitat, les certificacions que requereixi la legislació de protecció de menors.

2. L'Associació Club Valldaura declara el seu compromís amb la formació integral dels seus socis i de tots els que participen en les seves activitats, sense limitar-se només al seu disseny i contingut, sinó atenent també l'estil en què es desenvolupen aquestes activitats.

3. L'Associació Club Valldaura es proposa com un dels seus objectius principals ensenyar a conviure a tots els nois, fomentant la convivència i el respecte a les diferències individuals, sense que ningú pugui ser discriminat per cap motiu. En afavorir la igualtat real entre tots es prevenen actituds i situacions de rebuig, i es garanteix el lliure desenvolupament de la personalitat dels socis, en el marc del respecte als principis constitucionals i estatutaris, així com a la normativa específica de Catalunya, la seva cultura i el seu entorn natural.

4. Per a la consecució dels seus objectius formatius, l'Associació Club Valldaura comptarà sempre amb els pares dels socis, agraint la seva implicació en les activitats de l'Associació i col·laborant de prop amb ells en el seu paper de primers educadors dels seus fills. Per això, tots els monitors tindran cura amb diligència la comunicació amb les famílies dels socis. Per a les converses telefóniques és preferible utilitzar el teléfon general de l’Associació (que també disposa d’un mòbil) i s’evitaran les comunicacions a través dels teléfons mòbils personals dels monitors, fora de casos de clara necessitat.

5. L'Associació observarà, amb caràcter general, el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d'altres normatives de desenvolupament així com els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de aquestes dades per part dels pares o tutors dels socis o de les persones que participin en les seves activitats.

6. Es protegirà als socis de l'exhibició de símbols o emblemes, i de la realització d'actes que incitin a la violència o que atemptin contra la dignitat de les persones i contra els drets humans.

7. S'evitarà el consum de drogues, alcohol, tabac i altres substàncies nocives per a la salut. De la mateixa manera, es respectaran les recomanacions donades per les autoritats sanitàries pel que fa als hàbits alimentaris saludables per als menors. En les activitats que sigui necessari, les persones encarregades de la cuina comptaran amb el preceptiu títol de manipulador d'aliments, segons la normativa vigent a Catalunya.

8. Les activitats a l'aire lliure constitueixen una oportunitat perquè els socis, i altres persones que participin de les activitats de l'Associació Club Valldaura, es familiaritzin amb la Natura i es formin en el respecte i valoració dels espais naturals i el medi ambient. En aquestes activitats es seguirà el que disposen les autoritats autonòmiques pel que fa a les acampades. Els monitors (sempre dos o més) comptaran amb les titulacions requerides de monitor de temps lliure o, si escau, de director de campament. Mai dormiran a les habitacions o tendes de campanya amb els menors. Si es tracta d'una activitat que també atén un capellà, aquest ocuparà sempre un dormitori a part. Els nois dormen en dormitoris o tendes de campanya individuals o de tres places o més. Per a aquestes activitats l'Associació Club Valldaura comptarà amb una pòlissa d'assegurances i tindrà organitzada la resolució d'una eventualitat que requereixi atenció mèdica.

9. S'evitaran les pràctiques esportives que comportin per als socis, i altres persones que participin de les activitats de l'Associació Club Valldaura, un risc que superi el risc ordinari propi dels esports que apareixen expressament ressenyats en els fullets i en el web de l'associació. Per a aquestes pràctiques caldrà una autorització específica dels pares o tutors. Es tindrà cura, amb rigor, què els monitors tinguin la titulació adequada.

10. L'Associació Club Valldaura vetllarà per la seguretat viària i seleccionarà especialment a les persones que condueixin els vehicles que s'utilitzin per al transport dels socis i altres persones que participin en les activitats del Club. D'altra banda, un adult no va tot sol en cotxe amb un menor, i menys, encara, en un viatge llarg, llevat què, de manera excepcional, tingui el consentiment explícit dels pares En el cas d'estades en altres països, s'ha de tenir en compte que en alguns llocs aquesta circumstància no es donarà mai, pels costums o legislacions locals.

11. Es donarà una resposta immediata en el cas d'intimidació, assetjament o maltractament entre iguals (ja sigui físic o psíquic; oral, escrit, gestual o ciber-bullying). Es procura acostumar els socis a respectar-se i evitar el contacte físic, baralles, insults, o qualsevol altra actuació que pugui portar a algun a sentir-se maltractat, encara que es presentin com a bromes.

12. En el tracte amb els socis i les famílies, els monitors tindran en compte les següents bones pràctiques, encaminades a garantir el respecte degut a les persones i l'adequada convivència entre menors i majors :

a) En les activitats que s'organitzin, un adult no es quedarà mai a soles amb un menor en un lloc aïllat. En el cas de precisar una entrevista amb un menor que requereixi confidencialitat o reserva, o en els casos de suport escolar, tutories, etc. es mantindrà en sales amb portes de finestra de vidre, o si no, en sales amb la porta oberta, o en espais oberts (zones comuns).

b) Estan terminantment prohibits els jocs, bromes o càstigs que impliquin conductes que humiliïn, abusos de qualsevol tipus, o que tinguin connotació sexual, com poguessin ser despullar-se, besar-se o qualsevol altra de similar naturalesa.

c) Donat que la seu de l'Associació juvenil té una residència annexa, els socis mai accediran a la zona d'habitacions personals dels monitors.

d) S'ha d'evitar que coincideixin socis i persones adultes a vestidors. També, que coincideixin socis petits i grans. S'educarà als socis en el sentit del pudor com a mostra de respecte als altres.

e) S'han d'evitar, així mateix, manifestacions d'afecte inapropiades entre adults i menors.

f) Quan el capellà atén espiritualment una activitat ho fa en un lloc obert o bé en un confessionari amb reixeta o saleta amb porta de vidre, de manera que des de fora es vegi l'interior de l'habitació.

g) En els campaments que, si escau, s'organitzin, o quan es realitzin activitats que requereixin pernocta en albergs, refugis, campaments / càmpings o altres espais de temps lliure, els adults:

  • No dormiran a les habitacions o tendes amb els menors. els menors dormiran sempre (i) en habitacions o tendes individuals o, (ii) en habitacions o tendes de tres o més places.

  • No es farà ús simultani de les cambres de bany, dutxes o vestidors pels menors i els adults. Tampoc accediran a aquests banys els majors d'edat, excepte força major (un accident o necessitat d'assistència immediata) o si, per qüestió de la seva petita edat o per necessitats d'atenció o assistència mèdica o de dependència, sigui necessari o aconsellable la seva supervisió, en aquests casos assistiran als menors dos majors d'edat o un de només amb la porta oberta. No es maltracta ni d'obra ni de paraula als menors. Està terminantment prohibit enganxar, ridiculitzar, insultar o vexar un menor.

13. Si es tingués coneixement d'alguna informació que pogués significar un possible assetjament, abús o maltractament a un soci, s'actuarà amb celeritat, prudència i claredat: seguint el procediment o protocol d'actuació previst per a aquests casos en aquestes mateixes Normes.

14. Els monitors de l'Associació Club Valldaura evitaran sempre qualsevol actuació que pogués percebre com favoritisme o arbitrarietat cap a una família o un soci. Mai, sense excepció, els monitors acceptaran regals personals de les famílies dels socis o de les persones que participen de les activitats.

15. Totes les persones que col·laboren en les activitats de l'Associació Club Valldaura, com ara els membres de la Junta Directiva, els membres del Comitè de gestió, els monitors, els professors d'activitats, els entrenadors dels equips esportius, els capellans, etcètera, han de conèixer aquestes Normes de convivència i protecció de menors, i hauran d'atenir -se a elles i donar compliment al seu contingut hi en la seva actuació ordinària.

16. Es procurarà educar els socis en la cura material dels objectes i espais del lloc on es desenvolupen les activitats. Així mateix, quan algú no faci bon ús de les instal·lacions i/o els materials del Club se li podrà sol·licitar a la família, restituir o compensar el material deteriorat.

17. Pel que fa a l'ús d'internet i dels dispositius mòbils com iPads el club es responsabilitza de tenir una xarxa sense fil amb un filtre de continguts associat i procura vetllar pel bon ús d'aquests aparells. Es procurarà que aquests aparells no s'utilitzin fora de les sales d'estudi i només amb la finalitat d'utilitzar-los per a realitzar les tasques encomanades a l'escola. El bon ús d'aquests dispositius, encara que supervisades per el Club i pel responsable de la sala d'estudi, depèn dels propietaris d'aquestes eines i, encara que se'ls intentarà en qualsevol ocasió educar, en cas de mal ús es comunicarà a les famílies i es podran prendre les mesures que pares i Club pactin per corregir actituds no convenients per a la resta de socis i ell mateix. qualsevol gravació que es faci al club, amb càmera, telèfon o tauleta, si no té autorització explícita de club, pot considerar-se una infracció ja que les persones que apareguin en aquest enregistrament no l'han autoritzat.

IV. Procediment d'actuació en cas d'incidències amb menors.

1. Notificació de sospites o queixes de maltractament o abús.

1.1 Si un soci informa a un monitor o a un directiu de l'Associació del Club Valldaura sobre una situació de maltractament o abús patit per ell i comès per qualsevol membre del Club juvenil (personal o altres socis), se li escoltarà amb deteniment i se li preguntarà pels fets, sense entrar en detalls innecessaris. No s'haurà de fer cap promesa de confidencialitat a l'informant; al contrari, caldrà dir-li que posaran en coneixement d'algunes persones (molt poques) el que li ha explicat perquè es prenguin les mesures adequades. Immediatament, es comunicarà al director tècnic del Club Valldaura o, en cas d'absència, a la persona que el substitueixi.

1.2 Aquesta comunicació, si es fa de paraula, és convenient acompanyar-la d'una informació per escrit, breu, que reculli els fets amb la major exactitud possible, distingint el que ha passat segons el menor i la interpretació que es fa dels fets.

1.3 També s'informarà immediatament al director tècnic del Club Juvenil en el cas que siguin els pares del soci o els pares d'altres socis els que es queixin d'un altre soci o monitor.

1.4 La mateixa obligació recau sobre el monitor que presenciï els fets.

2. Accions posteriors a la notificació de maltractament o abús.

2.1 El director del Club juvenil informarà al President de la Junta Directiva. Aquesta comunicació serà preceptiva sempre en cas d'abusos i optativa en cas de maltractament, en funció de la gravetat dels fets relatats. A partir d'aquest moment, és responsable de la instrucció del cas el President de la Junta Directiva o el membre de la Junta en qui hagi delegat per a aquests assumptes, ajudat pel director del Club juvenil.

2.2 Amb aquesta comunicació començarà una investigació interna per tal d'aclarir els fets i prendre les mesures oportunes. Els fets manifestats i els diferents resultats de la investigació s'aniran recollint per escrit en un expedient intern. Per vetllar per la confidencialitat, només tindran accés a aquest expedient el President de la Junta Directiva i el Director del Club juvenil.

2.3 La investigació s'ha de dur a terme amb la màxima diligència, de manera que es posaran tots els mitjans per tenir la informació necessària com més aviat millor. Des del moment en què es rep la queixa i, en conseqüència, s'inicia la investigació dels fets, s'evita que el presumpte agressor i el menor entrin en contacte i fins i tot que comparteixin espais. i es prenen totes les mesures necessàries per evitar que els fets- de ser certs - poguessin tornar a repetir-se. Queda al judici del president si, per la gravetat dels fets manifestats, convé suspendre temporalment de les seves funcions al presumpte agressor, o fins i tot ordenar-li que s'allunyi de les instal · lacions.

2.4 Immediatament després el president es posarà en contacte amb els pares o tutors del menor per informar sobre els fets relatats pel soci i actuar, des del primer moment, d'acord amb ells, si n'hi ha, també caldria posar-se en contacte a la més aviat amb les famílies dels menors que hagin estat testimonis del suposat abús o agressió.

2.5 Per completar la investigació, en cas que s'estimi oportú, es podran tenir altres entrevistes (amb altres socis, personal del Club juvenil i pares d'altres socis).

2.6 En el cas que el presumpte agressor sigui un soci, l'encarregat de la investigació es reunirà urgentment amb els seus pares per informar-los de la situació i tot seguit demanarà al soci que, davant dels seus pares, ofereixi una explicació dels fets ocorreguts.

2.7 En el cas que el presumpte agressor sigui algun dels que col · laboren activament en les activitats del Club juvenil (monitor, directiu, pare, entrenador, etc.), L'encarregat de la investigació sol · licitarà a la persona acusada una explicació per escrit de els fets amb el major detall possible. S'incorporarà aquest testimoni, degudament protocol · litzat amb data i signatura, l'expedient obert.

2.8 Es farà tot el possible per protegir la intimitat, el dret a l'honor ia la bona imatge de la persona contra la qual s'hagi realitzat una queixa, mentre no es demostri la veritat de l'acusació.

3. Resolució de l'expedient.

3.1 Un cop acabada la investigació, el president de la Junta Directiva convocarà una reunió extraordinària de la Junta per informar succintament dels fets i transmetre les conclusions de la investigació. Es signa un acta i es dóna per tancat l'expedient intern, que s'arxivarà convenientment. En l'expedient s'han d'incloure les mesures adoptades després de la investigació.

3.2 Si es confirma la veracitat dels fets relatats, en el cas que es tracte de personal que presta els seus serveis al Club juvenil, l'implicat serà apartat immediata i definitivament de les seves responsabilitats al Club juvenil.

3.3 Si l'agressor és un altre soci, en el cas que es confirmi la veracitat dels fets relatats, se l'expulsa directament del Club juvenil.

3.4 S'informarà els pares o tutors del menor afectat i es posarà a la seva disposició tota la informació de què es disposa perquè ponderin - si ho estimen oportú - la denúncia dels fets davant les autoritats. En tot cas, ha de quedar clara la disposició del Club juvenil per col · laborar en el que la família consideri oportú, sense substituir els pares o tutors, llevat que la normativa aplicable estableixi l'obligació de denunciar encara que ells no volguessin fer-ho.

3.5 En el cas que es demostri que l'acusació és falsa, el soci que l'hagi fet serà expulsat del Club juvenil. Es parlarà amb els seus pares o tutors per exposar la gravetat que té fer una acusació falsa d'aquest tipus, i es fixarà la manera de restituir la bona fama de la persona denunciada. En el cas que l'acusació falsa hagi estat realitzada pels pares, tutors o qualsevol altra persona major d'edat, la persona falsament acusada - i si escau el Club juvenil - valoraran l'oportunitat d'acudir als tribunals de justícia.

3.6 A resultes de la investigació, la Junta Directiva del Club Juvenil i el seu comitè directiu revisaran les normes de convivència i els protocols d'actuació per si és convenient actualitzar per posar més mitjans efectius que evitin casos similars.

 

4. I perquè consti, a continuació signa el document el President de la Junta directiva:

 

 

 

V. Formulari de declaració estàndard per informar d'assumptes relacionats amb la protecció de menors

1. Nom de la persona informant:

2. Data de l'informe:

 

 

3. Relació de la persona informant amb el menor afectat:

 

4. Forma en què s'ha rebut la informació (trucada telefònica, entrevista):

 

5. Dades relatives al menor:

Cognoms :

Nom :

 

 

 

Data de naixement :

Curs / Nivell

 

 

6. Indiqueu si considera que el seu informe es refereix un abús real o possible d'un menor

 

Abús físic

Abús sexual

Abús emocional

Negligència

Presumpte

Reial

7. Informe1 (veure nota 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dades coordinador

Nom

Cognoms

DNI o Passaport

 

 

 

Signatura 🖎

 

 

 

 1 Descriure, el més detalladament possible, La naturalesa del problema o de l'incident del qual informa, proporcionant detalls relatius a les dates i les hores dels incidents individuals i les circumstàncies en què van ocórrer, així com a qualsevol altra persona present en aquest moment i la seva involucració.

2 En redactar aquest informe, com orientació, cal considerar: Ha proporcionat el menor, i / o els seus pares / cuidadors, alguna explicació que pogués aclarir el problema o incident actual ? (Proporcioneu detalls.) Com va arribar a vostè aquesta informació ? Quines proves del dany existeixen en l'actualitat ? Hi ha algun factor en la situació present del menor i / o dels seus pares que pugui tenir rellevància per al problema actual (per exemple, alguna malaltia, pèrdua, separació. Addicció o problema de salut mental recent o qualsevol altra dificultat) ? Hi ha algun factor en la situació del menor i / o dels seus pares que pogués considerar-se de protecció o d'assistència (per exemple, família indirecta) ' ! S'ha emprès alguna acció en resposta a l'incident o sospita actual ? Estan al corrent dels pares del menor que s'ha informat a les autoritats d'aquesta sospita ? Existeix, al seu parer, la necessitat d'emprendre una acció de protecció en aquest moment ?